หน้าหลัก(home) ประชาสัมพันธ์(informations) ภาพกิจกรรม(activities) ถาม-ตอบ(webboard)
 
 
โครงการพัฒนาระบบดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยบริการ

เพื่อเป็นการบูรณาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยยึดบรรทัดฐานว่าผู้เสพคือผู้ป่วย การดำเนินงานด้านการดูแล ป้องกันและบำบัด รักษาผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน วัด บุคลากรด้านสาธารณสุข ภาคีชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยบริการ ปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพ ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อลดปัญหาระบาดยาเสพติด

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อบูรณาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากทุกภาคี

          2. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้ติดสารเสพติดในพื้นที่

          3. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดและบำบัดผู้ติดสารเสพติดกลับสู่สังคม

เป้าหมาย

          1. สร้างภาคีเครือข่ายผู้ดูแลผู้ติดสารเสพติด จำนวน 1 กลุ่ม

          2. จัดอบรมผู้นำชุมชนและภารีผู้ดูแลผู้ติดสารเสพติดให้ครอบคลุมทั้ง 16 หมู่บ้าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาค เครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ตำบลป่าเลา

          2. มีเครือข่ายในการให้การดูแลผู้ติดสารเสพติดในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 16 หมู่บ้าน

          3. ปัญหากาแพร่ระบาดบาเสพติดในพื้นที่ลดลงคลอดจนมีการคืนผู้เคยเสพสารเสพติดกลับสู่สังคม

ดาวน์โหลดไฟล์
 
 

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
ข้อความ
 
 
 
   
   
   
 

หน้าหลัก • ประชาสัมพันธ์ • ภาพกิจกรรม • ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลาตั้งอยู่ที่ หมูุ่11 ตำบลป่าเลา อำเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
“ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการบริหารงาน ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ”