หน้าหลัก(home) ประชาสัมพันธ์(informations) ภาพกิจกรรม(activities) ถาม-ตอบ(webboard)
 
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบการดำเนินการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลป่าเลา

          1. พระหมุห์ชาญชัย ญาณชาโต    สำนักสงฆ์เขาธงทอง

          2. รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิโรงบาลเพชรบูรณ์

          3. นางสาวปภัสสิริย์ พิมพ์มะมุก    ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

คณะกรรมการพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลป่าเลา

          1. นายประสิทธิ์ มาจาก            นายก อบต.ป่าเลา                   ประธานกรรมการ

          2. นายบุญยืน นิลเกิด              กำนันตำบลป่าเลา                   รองประธาน

          3. วรัญญา ใหวทอง                 รองปลัด อบต.ป่าเลา                กรรมการ

          4. นาวสาวนริศรา กาวิวงศ์         เกษตรประจำตำบลป่าเลา           กรรมการ

          5. นางสาวนพพร แซมสีม่วง        พัฒนากรประจำตำบลป่าเลา       กรรมการ

          6. นายประมาณ โพธิจักร           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง   กรรมการ

          7. จ.ส.อ.พินิตย์ ก้อนแก้ว           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา   กรรมการ

          8. นางกษมา ตนทิพย์               ครู กศน.ตำบลป่าเลา                กรรมการ

          9. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-16                                       กรรมการ

          10. นางชนิด ยังคง                 ผู้แทนภาคประชาชน                กรรมการ

          11. นางพยอม ชนะมาร            ผู้แทนภาคประชาชน                กรรมการ

          12. นางเรณู เถื่อนแบน            ผู้แทนภารประชาชน                กรรมการ

          13. นายสมจิตร สีใส               ประธาน อสม.ตำบลป่าเลา         กรรมการ

          14. นางสาวสายเปร บุญแจ้ง      ผู้อำนวยการ รพ.สต.ป่าแดง        กรรมการ

          15. นายเจตนา สุขสมบูรณ์        ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านพลำ      กรรมการ

          16. นางสาวกาญจนา แสงนก      พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านพลำ   กรรมการ

          17. นางนุศรา ตรีสงค์              พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ป่าแดง     กรรมการ

          18. นางเพ็ญศรี ขำฤทธิ์            พยาบาลวิชาชีพ รพ.เพชรบูรณ์     กรรมการ

          19. นางสุรีย์ทิพย์ ลี้สกุล            พยาบาลวิชาชีพ รพ.เพชรบูรณ์     กรรมการ

          20. ด.ต.นาวิน แก้วทองดี           ผบ.หมู่ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ กรรมการ

          21. ด.ต.สุชาติ ชัยวงษ์              ผบ.หมู่ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ กรรมการ

          22. นายรัฐพล ขวัญอ้นอินทร์      ปลัด อบต.ป่าเลา                    กรรมการและเลขานุการ

          23. นายวิฑูรย์ อินทร์พูล           ผอ.สำนักปลัด อบต.ป่าเลา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          24.นางสาวกาญจนา แก้วอรสาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          25. นางสาวจริยภัทร โภคทรัพย์ทวีกุล      นิติกร                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทและหน้าที่

          1. ร่วมประชุมเพื่อกำหนดนโยบาย พัฒนารูปแบบ และดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและฟื้นฟูสภาพผู้ใช้สารเสพติดแบบครบวงจรให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ชุมชนตำบลป่าเลา

          2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานฝ้าระวังควบคุมป้องกันและฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดแบบครบวงจรให้เหมาะสมกับริบทพื้นที่ชุมชนตำบลป่าเลา

          3. ควบคุม กำกับ นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาชุมชนและการดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน และฟื้นฟูสภาพผู้ใช้สารเสพติดแบบครบวงจรให้เหมาะสมกับริบทพื้นที่ชุมชนตำบลป่าเลา

          4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน และฟื้นฟูสภาผู้ใช้สสารเสพติดแบบครบวงจรให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ชุมชนตำบลป่าเลาและวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวงล้อคุณภาพ

          5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลดไฟล์
 
 

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
ข้อความ
 
 
 
   
   
   
 

หน้าหลัก • ประชาสัมพันธ์ • ภาพกิจกรรม • ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลาตั้งอยู่ที่ หมูุ่11 ตำบลป่าเลา อำเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
“ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการบริหารงาน ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ”